Obchodní podmínky poskytují obecné informace o způsobu nákupu zboží, informace o závaznosti objednávky, o způsobech dodání a platby zboží objednaného na obchodě www.parnikabiny.cz

A/ Úvodní ustanovení

Kupující v internetovém obchodě na adrese www.parnikabiny.cz (dále jen obchodě), učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Prodávajícím je provozovatel obchodu společnost Top for Home s.r.o. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Obrazový a textový popis, stejně jako uváděné parametry (rozměry, váha, kapacita,..) jsou údaji nezávaznými.
Společnost Top for Home s.r.o. provozovatel obchodu, dále označovaná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Místo plnění

Místem plnění je expediční středisko prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro nabití platnosti elektronické objednávky je uvedení veškerých požadovaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V některých, zejména ve finančně náročných případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínění vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně) žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

V. Ceny a podmínky platby pro internetové objednávky

Ceny uvedené na webových stránkách www. parnikabiny.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky pracovníkovi přepravní firmy.

Možnosti platby pro internetové objednávky:
a) platba předem bankovním převodem (přes internetové rozhraní vaší banky)

b) na dobírku při doručení zboží (od zákazníka přebírá hotovost přepravce)
Zboží zůstává majetkem prodávajícího do úplného zaplacení.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto doložitelně dohodnuto jinak. K ceně za zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem bez zbytečného prodlení.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci hned stejný nebo následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí kupující vyjádřit souhlas.

VII. Dopravní podmínky a poštovné

O možných způsobech dopravy a platby se dočtete v sekci Způsoby dodání a platby.

Při nákupu nad 3000kč bez DPH jsou poplatky za dopravu po ČR ZDARMA.

Dodací lhůta je závislá na volbě do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu zboží svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřebírat. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v doručeném balíku.

VIII. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Top for Home s.r.o. – support, Na Dolinách18, Praha 4, 147 00. V zájmu rychlejšího vyřízení však odběratel může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky. V tomto případě však zaniká právo kupujícího žádat uhrazení částky za dopravu reklamovaného výrobku prodejcem i v případě oprávněnosti reklamace.

d) Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou a navíc vrátí náklady vynaložené za dopravu reklamovaného zboží do prodejny Top for Home s.r.o ft kupujícímu.

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, příslušenství a podobně.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

V případě, že zboží nebylo převzato osobně, může kupující odstoupit od smlouvy – vrátit zboží dle § 53 Občanského zákoníku v případě, že je spotřebitelem. Dle smlouvy spotřebitelské § 52 Občanského zákoníku je spotřebitelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Lhůta pro vrácení zboží je 14 dní od převzetí zásilky. Zboží je nutné vrátit pouze nepoškozené, v původním obalu s veškerým příslušenstvím a bez známek opotřebení. V případě vrácení zboží dle tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží. Zaplacené poplatky za poštovné, přepravné a podobně se nevracejí. Prodávající je oprávněn účtovat manipulační poplatek, jehož výše je 10% z celkové ceny vráceného zboží, nejméně však 200,- Kč. Požadavek na odstoupení od smlouvy – vrácení zboží – je možné uplatnit v uvedené lhůtě v sídle prodávajícího. Zaplacenou částku za zboží sníženou o manipulační poplatek je prodávající povinen vrátit kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo adresu. Zboží není možné zaslat prodávajícímu na dobírku – takové zásilky nebudou převzaty. Možnost odstoupení od smlouvy – vrácení peněz – se netýká spotřebního materiálu, počítačových médií, baterií a zboží podléhajícímu rychlému opotřebení, rozbalí-li spotřebitel jeho originální obal.

E. Práva a povinnosti prodávajícího

1/ Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad při převzetí zboží od smluvního přepravce nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího.
2/ Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě
třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se
zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nebo
odeslání objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních
údajů a k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
Poskytnutý souhlas můžete kdykoli písemně vypovědět.
3/ Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4/ Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5/ Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM Banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

F/ Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a akceptuje platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Poslední aktualizace dokumentu proběhla 12.12.2006