Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Top for Home (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
 2. Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace zboží a služeb dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy zboží.
 3. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, sériové číslo....).
 4. Reklamační řád respektuje platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele.
 

Délka záruky

 1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Na nádržku parogenerátoru proti prorezavění je záruka 20 let.
 2. Na spotřební materiál je poskytována omezená záruka 6 měsíců (pouze na funkční závady), a to i když je materiál součástí celku, na které je záruka delší
 3. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
 

Záruční podmínky

 1. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době před dodáním. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.
 2. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.
 3. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 4. Místem pro uplatnění reklamace je Top for Home s.r.o. – support, Na Dolinách18, Praha 4, 147 00. Na komplexní dodávky parních kabin se pohlíží jako na stavební dílo a záruka je poskytována v místě zřízení a začíná běžet dnem předání díla. Délka záruky je 24 měsíců.
 5. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
 6. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.
 7. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 8. Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud sériové číslo má).
 9. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
 10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
 11. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
 12. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 13. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí (neplatí pro zařízení určená pro práci právě v těchto podmínkách )
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 14. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího
  • Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemě uvedenou kupujícím reklamačním (v přiloženém listě s popisem závady)a na základě přiděleného RMA. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.
  • Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.
 

Způsob vyřízení reklamace

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
 2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis.
 3. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.
 4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.
 5. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
 6. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že sms nebo e-mail neobdržíte v zákoné měsíční lhůtě, spojte se s naším servisním oddělením (viz kontakty) nebo se dostavte osobně. Vaše reklamace bude vyřízena a připravena k vyzvednutí.
 7. Závady které se týkají komplexního díla (parní kabiny) jsou vyřizovány v místě díla. V případě , že reklamace bude neoprávněná (viz bod13), je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady s tím spojené( dopravné, práce technika….)
 

Pozáruční oprava

 1. Prodávající poskytuje ve svém servisním středisku pozáruční opravy.
 2. Kupující může vadné zboží na reklamaci doručit osobně nebo zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí kupující.
 3. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemě uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady) a na základě přiděleného RMA . Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.
 4. Servisní středisko bude kupujícímu účtovat provedenou práci a výměnu dílů na základě platného ceníku servisních služeb a ceníku dílů nebo na základě vzájemné domluvy, pokud charakter opravy vybočuje z rámce platného ceníku.
 5. Servisní středisko po vyřízení opravy vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zpět obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.
 6. Závady které se týkají komplexního díla (parní kabiny) jsou vyřizovány v místě díla.
 

Ceník oprav

 1. V případě neoprávněné reklamace jsou kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží ve výši nejméně 400,- Kč + DPH.
 2. U pozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 300,- Kč + DPH za každých započatých 15 minut.
 

Právo na vrácení zboží a peněz spotřebiteli

 1. Při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené při použití Internetu má spotřebitel zákonné právo dle občanského zákoníku § 53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže na základě § 53 odst. 6 odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejm. smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a další smlouvy vyjmenované zákonem. Před rozhodnutím Vám doporučujeme se telefonicky informovat o možnosti řešení důvodu Vaší nespokojenosti, protože se obvykle jedná o problémy vzniklé jednoduchým nastavením. Pokud se rozhodnete dodávku vrátit, můžete tak učinit osobním předáním na Top for Home s.r.o. – support, Na Dolinách18, Praha 4, 147 00, nebo zasláním běžného doporučeného balíku na adresu " Top for Home s.r.o. – support, Na Dolinách18, Praha 4, 147 00,. Pro případ potřeby doložení odeslání zboží si uchovejte podací lístek. Po převzetí vráceného zboží Vám poukážeme finanční rozdíl na váš bankovní účet. Nepřebereme žádné zásilky zatížené dobírečným. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží ( plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 2. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem ( § 49, §517 odst.1, §597, §623.)
 3. V případě volby osobního odběru zboží v provozovně s platbou hotově, slouží toto rozhraní k odeslání nezávazné informace, která nemá charakter smlouvy uzavřené při použití Internetu a nevztahuje se na ní 14-ti denní záruka vrácení peněz bez zjevné závady. Ve všech případech jsme připraveni Vám vyjít vstříct, poradit a najít řešení,abyste byli spokojeni.
 4. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Vrácení částky po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem probíhá obvykle do 14-ti dnů od řádného převzetí vráceného zboží v pořádku na provozovně internetového obchodu Top for Home s.r.o. – support, Na Dolinách18, Praha 4, 147 00. V tomto období se zákazníkem vyřešíme vystavení potvrzeného dobropisu je-li to třeba.
 

Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2007
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 

ZÁKAZNÍK: Nepřihlášen

PŘIHLÁSIT SE REGISTROVAT